Skip survey header

סקר רשת עושים היסטוריה 2018

הסקר הסתיים, וכעת אנחנו מנתחים את הנתונים שנאספו מכלל המאזינים. תודה לאלפי המאזינים שהשתתפו בסקר!